Play this video

ESQ&A|無開瓶匙?教你四種免匙開啤酒方法!

2016年10月20日

有時興起想飲啤酒,但開瓶器總係唔見!唔怕,教你四種免開瓶匙的開啤酒方法,隨身鎖匙又得、火機都得,甚至用啤酒瓶亦得!即睇!